Báo cáo

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2018

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2017

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo kết quả tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

Báo cáo kết quả tập huấn công tác Tự đánh giá Chương trình đào tạo

Báo cáo tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019

Báo cáo tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018

Báo cáo Tự đánh giá chất lượng Trường Đại học Bạc Liêu năm 2017

Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học

Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học

Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo NTTS

Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo Kế toán

Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo Tiếng Anh

Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo Ngữ văn

Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo CNTT