Khảo sát các bên liên quan

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016


Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2020

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2018

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2017


Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2, năm học 2019-2020

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1, năm học 2019-2020

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2, năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1, năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2, năm học 2017-2018

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1, năm học 2017-2018