Khảo sát các bên liên quan

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình viêc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016


Khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2020

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2019

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2018

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và chất lượng khóa học năm 2017


Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ của nhà trường

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2, năm học 2019-2020

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1, năm học 2019-2020

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2, năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1, năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2, năm học 2017-2018

Báo cáo kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1, năm học 2017-2018


Khảo sát cán bộ, giảng viên và nhân viên

Báo cáo kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên và nhân viên năm 2020


Dự giờ đối với giảng viên cơ hữu

Báo cáo kết quả dự giờ năm học 2019-2020

Bảng tổng hợp kết quả dự giờ năm học 2019-2020

Báo cáo kết quả dự giờ năm học 2018-2019

Bảng tổng hợp kết quả dự giờ năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả dự giờ năm học 2017-2018

Bảng tổng hợp kết quả dự giờ năm học 2017-2018