Biểu mẫu

Biểu mẫu tự đánh giá chương trình đào tạo

Mẫu viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo công văn 2085 (Mẫu mới)

Mẫu danh mục minh chứng (dành cho các nhóm chuyên trách)


Biểu mẫu tự đánh giá cơ sở giáo dục

Mẫu viết báo cáo tự đánh giá theo Thông tư 12

Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí (dành cho các nhóm chuyên trách)

Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí (dành cho các nhóm chuyên trách)

Mẫu danh mục minh chứng (dành cho các nhóm chuyên trách)


Mẫu phiếu lấy ý kiến

Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Mẫu phiếu lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ hỗ trợ của nhà trường

Mẫu phiếu khảo sát chuẩn đầu ra

Mẫu phiếu khảo sát chương trình đào tạo

Mẫu phiếu khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng khóa học

Mẫu phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Mẫu phiếu khảo sát tân sinh viên

Mẫu phiếu khảo sát cựu sinh viên

Mẫu phiếu khảo sát nhà sử dụng lao động

Mẫu phiếu khảo sát cán bộ, nhân viên

Mẫu phiếu khảo sát giảng viên