Giới thiệu

1. Chức năng

Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số: 331/QĐ-ĐHBL ngày 2/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu với chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá, quản lí, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của trường; đồng thời là đơn vị nghiên cứu, tư vấn các vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục.

3. Nhiệm vụ

– Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm của trường.

– Lập báo cáo đánh giá chất lượng hàng năm, định kỳ theo qui định của Bộ GD-ĐT.

– Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo.

– Tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên; lấy ý kiến sinh viên về chương trình đào tạo; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Nhân sự

TT

          Họ tên

     Chức vụ

Email

1 Bùi Mạnh Quân Tổ trưởng bmanhquan2015@gmail.com
2 Hồ Hữu Tường hhtuongblu@gmail.com
3 Chung Vĩnh Tuấn cvtuan73@gmail.com