Giới thiệu

1. Chức năng

Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số: 331/QĐ-ĐHBL ngày 2/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu với chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá, quản lí, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của trường; đồng thời là đơn vị nghiên cứu, tư vấn các vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quản lý công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Xây dựng kế hoạch và lập báo cáo công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm của trường;

– Tham mưu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong toàn Trường;

– Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo; đề xuất biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục;

– Xây dựng công cụ và phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến các bên có liên quan nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;

– Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong trường;

– Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;

– Đầu mối cập nhật, tổng hợp các thông tin công khai theo qui định của Bộ Giáo dục;

– Theo dõi, quản lý công tác dự giờ và biên soạn bài giảng của các khoa/bộ môn;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Nhân sự

TT

          Họ tên

     Chức vụ

Email

1 Hồ Cẩm Giới Chuyên viên hcgioi@blu.edu.vn
2 Chung Vĩnh Tuấn Chuyên viên cvtuan@blu.edu.vn
3 Trương Thị Chanh Chuyên viên ttchanh@blu.edu.vn
4 Lê Thị Hiếu Chuyên viên lthieu@blu.edu.vn

4. Phân công nhiệm vụ