Công khai

Tổng hợp thông tin công khai năm học 2019-2020
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
3. Công khai tài chính
4. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
– Khảo sát năm 2020
– Khảo sát năm 2019
– Khảo sát năm 2018