Công khai

Tổng hợp thông tin công khai năm học 2019-2020
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
3. Công khai tài chính
4. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
– Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm từ năm 2015-2019
– Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo (Khảo sát năm 2019)
– Khảo sát năm 2019
– Khảo sát năm 2018