Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 09

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 08

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 07

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 06

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 05

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 04

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 03

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 02

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 01


KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019


Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2019-2021

Kế hoạch kiểm tra hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị