Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 07

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 06

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 05

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 04

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 03

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 02

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục tháng 01


KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Nuôi trồng thủy sản

Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Quản trị kinh doanh

Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Công nghệ thông tin

Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Giáo dục Mầm non


Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2019-2021

Kế hoạch kiểm tra hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị