Quy trình

QT01 Quy trình xây dựng, rà soát và điều chỉnh chiến lược


QT02 Quy trình Thiết lập mục tiêu chất lượng


QT03 – Quy trình Khảo sát sự hài lòng của SV về hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động hỗ trợ của Nhà trường


QT04 – Quy trình Khảo sát sinh viên cuối khóa


QT05 – Quy trình Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp


QT06 – Quy trình Khảo sát cán bộ, giảng viên, nhân viên


QT07 – Quy trình Khảo sát người sử dụng lao động


QT08 – Quy trình Tự đánh giá CSGD


QT09 – Quy trình Tự đánh giá CTĐT


QT10 – Quy trình kiểm định chất lượng


QT11 – Quy trình cải tiến chất lượng sau đánh giá


QT12 – Quy trình Dự giờ


QT13 – Quy trình Khảo sát tân sinh viên


QT14 – Quy trình Khảo sát cựu sinh viên