Văn bản

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD (Thông tư 12)


Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (Công văn 768)


Hướng dẫn tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục (Công văn 766)


Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục đại học (Công văn 767)


Tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo (Ban hành theo TT04/2016)


Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo (Công văn 769)


Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (Công văn 1074)


Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo (Công văn 1075)


Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo (Công văn 1076)