Văn bản cấp Bộ

Văn bản về đánh giá cấp Chương trình đào tạo

TT Số hiệu Tên văn bản
1 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo (Ban hành theo TT04/2016)
2 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo (Công văn 1669 thay thế CV769)
3 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (Công văn 1074)
4 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
5 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
6 2085/QLKH-KĐCLGD

ngày 31/12/2020

Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Phụ lục kèm theo CV2085

7 774/QLKH-KĐCLGD

ngày 10/62021

 

Điều chỉnh một số Phụ lục của công văn 2085

 


Văn bản về đánh giá cấp CSGD

TT Số hiệu Tên văn bản
1 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD (Thông tư 12)
2 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục (Công văn 1668 thay thế CV768)
3 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 Hướng dẫn tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục (Công văn 766)
4 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục đại học (Công văn 767)
5 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Văn bản khác

TT Số hiệu Tên văn bản
1 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Khung trình độ Quốc gia Việt Nam
3 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
4 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học