Văn bản cấp Trường

TT Số hiệu Tên văn bản
1 128-NQ/ĐU ngày 21/10/2019 Nghị quyết của Đảng ủy về tăng cường hiệu quả hoạt động ĐBCLGD của Trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2020-2025
2 570/QĐ-ĐHBL ngày 11/10/2019 Quy chế Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Bạc Liêu
3 571/QĐ-ĐHBL ngày 11/10/2019 Quyết định thành lập các Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục tại đơn vị
4 572/QĐ-ĐHBL ngày 11/10/2019 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục tại đơn vị
5 573/QĐ-ĐHBL ngày 15/10/2019 Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Bạc Liêu
6 574/QĐ-ĐHBL ngày 15/10/2019 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục
7 619/QĐ-ĐHBL ngày 13/11/2019 Quy định xây dựng và hoàn hoàn thiện chương trình đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu